Luontoselvitykset

Luontoselvityksissä kuvataan suunnittelualueen luontoarvot, jotta ne voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. Selvityksessä luokitellaan alueen luontotyypit ja kasvillisuus ja inventoidaan eri lakien mukaisia tärkeitä ja uhanalaisia elinympäristöjä. Selvityksessä annetaan myös kullekin alueelle toimenpidesuositukset. Metsänpeitto tekee myös METSO- ja perinnemaisemainventointeja.

Luontoselvityksiin kuuluvat myös luontodirektiivin IV(a)-liitteen lajien liito-oravan ja viitasammakon elinpiirien selvitys.

Maastotyöt tehdään lajeista ja selvityksistä riippuen huhti-syyskuun aikana.

Aiemmin tehdyt työt.

Retkeilyreittien ja luontopolkujen suunnittelu

Metsänpeitto tekee erilaisia retkeilyreittien ja luontopolkujen inventointi- ja suunnittelutöitä. Reittien suunnittelussa ja infotaulujen laadinnassa tarvitaan monipuolista tietoa alueen maastosta, historiasta ja maisemasta. Reitit suunnitellaan maaston arvokohteet ja mielenkiinnon paikat huomioiden ja niistä tuotetaan sopimuksen mukaan esimerkiksi paikkatietoaineisto ja infotaulujen tekstit.
Copyright © Metsänpeitto | | 050 329 9595